MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

public static class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo


Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder

Phương pháp công khai

static MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder builder ()
long getTimeStamp ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận được loại kết quả yaml mobly.

Phương pháp công khai

lấy dấu thời gian

public long getTimeStamp ()

Trả lại
long

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận được loại kết quả yaml mobly.

Trả lại
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type