MoblyYamlResultHandlerFactory

public class MoblyYamlResultHandlerFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory


Nhà máy xử lý kết quả Mobly yaml tạo ra trình xử lý thích hợp dựa trên loại kết quả.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Phương pháp công khai

IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlResultHandlerFactory

public MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Phương pháp công khai

getHandler

public IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

Thông số
resultType String

Trả lại
IMoblyYamlResultHandler

Ném
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException