MoblyYamlResultParser

public class MoblyYamlResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultParser


Trình phân tích kết quả kiểm tra Mobly yaml.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlResultParser ( ITestInvocationListener listener)

Phương pháp công khai

boolean getRunFailed ()
boolean parse (InputStream inputStream)

Phương pháp được bảo vệ

IMoblyYamlResultHandler.ITestResult parseDocumentMap ( docMap) parseDocumentMap ( docMap)
void reportToListeners ( listeners, resultCache) reportToListeners ( listeners, resultCache) reportToListeners ( listeners, resultCache)

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlResultParser

public MoblyYamlResultParser (ITestInvocationListener listener)

Thông số
listener ITestInvocationListener

Phương pháp công khai

getRun Thất bại

public boolean getRunFailed ()

Trả lại
boolean

phân tích cú pháp

public boolean parse (InputStream inputStream)

Thông số
inputStream InputStream

Trả lại
boolean

Ném
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

Phương pháp được bảo vệ

bản đồ phân tích tài liệu

protected IMoblyYamlResultHandler.ITestResult parseDocumentMap ( docMap)

Thông số
docMap

Trả lại
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Ném
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

reportToListeners

protected void reportToListeners ( listeners, 
                 resultCache)

Thông số
listeners

resultCache