MoblyYamlResultRecordHandler.Record

public static class MoblyYamlResultRecordHandler.Record
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler.Record


Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder

Phương pháp công khai

static MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder builder ()
long getBeginTime ()
long getEndTime ()
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult getResult ()
String getStackTrace ()
String getTestClass ()
String getTestName ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận được loại kết quả yaml mobly.

Phương pháp công khai

người xây dựng

public static MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder builder ()

Trả lại
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder

bắt đầu thời gian

public long getBeginTime ()

Trả lại
long

getEndTime

public long getEndTime ()

Trả lại
long

nhận được kết quả

public MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult getResult ()

Trả lại
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult

getStackTrace

public String getStackTrace ()

Trả lại
String

getTestClass

public String getTestClass ()

Trả lại
String

getTestName

public String getTestName ()

Trả lại
String

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận được loại kết quả yaml mobly.

Trả lại
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type