MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Trình xử lý phần tử 'Ghi' kết quả của Mobly yaml.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlResultRecordHandler ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Nhà thầu xây dựng công cộng

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

Phương pháp công khai

xử lý

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

Trả lại
MoblyYamlResultRecordHandler.Record