MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly yaml מטפל באלמנט 'Record' תוצאת.

סיכום

כיתות מקוננות

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

בנאים ציבוריים

MoblyYamlResultRecordHandler ()

שיטות ציבוריות

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

מחלץ שדות נתונים מהתוצאה של mobly yaml.

בנאים ציבוריים

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

שיטות ציבוריות

ידית

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

מחלץ שדות נתונים מהתוצאה של mobly yaml.

פרמטרים
docMap

החזרות
MoblyYamlResultRecordHandler.Record