Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

public static class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

Builder ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary build ()
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder setExecuted (String executed)
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder setSkipped (String skipped)

Các nhà xây dựng công cộng

Người xây dựng

public Builder ()

Phương pháp công khai

setExecuted

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder setExecuted (String executed)

Thông số
executed String

Lợi nhuận
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

setSkipped

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder setSkipped (String skipped)

Thông số
skipped String

Lợi nhuận
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder