Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

public static class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary


Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

Phương thức công khai

static MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder builder ()
int getExecuted ()
int getSkipped ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Lấy loại kết quả mobly yaml.

Phương thức công khai

người xây dựng

public static MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder builder ()

trả lại
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

được thực thi

public int getExecuted ()

trả lại
int

bị bỏ qua

public int getSkipped ()

trả lại
int

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Lấy loại kết quả mobly yaml.

trả lại
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type