با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder

public static class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder


خلاصه

سازندگان عمومی

Builder ()

روش های عمومی

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList build ()

سازندگان عمومی

سازنده

public Builder ()

روش های عمومی