با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList

public static class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList


خلاصه

کلاس های تو در تو

class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder

روش های عمومی

static MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder builder ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

نوع نتیجه یامل موبلی را دریافت می کند.

روش های عمومی

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

نوع نتیجه یامل موبلی را دریافت می کند.

برمی گرداند
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type