Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

Builder ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData build ()
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

Các nhà xây dựng công cộng

Người xây dựng

public Builder ()

Phương pháp công khai

setTimestamp

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

Thông số
timestamp String

Lợi nhuận
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder