Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData


Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

Phương thức công khai

static MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder builder ()
long getTimeStamp ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Phương thức công khai

getTimeStamp

public long getTimeStamp ()

trả lại
long

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

trả lại
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type