TestFailureListener

public class TestFailureListener
extends Object implements ITestInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.TestFailureListener


Trình nghe được sử dụng để thực hiện hành động như ảnh chụp màn hình, báo cáo lỗi, thu thập logcat khi thử nghiệm không thành công khi được yêu cầu.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestFailureListener ( devices, boolean bugReportOnFailure, boolean rebootOnFailure) TestFailureListener ( devices, boolean bugReportOnFailure, boolean rebootOnFailure)

Phương pháp công khai

void applyModuleConfiguration (boolean bugreportOnFailure)

Cho phép ghi đè cài đặt yêu cầu chụp khi bị lỗi theo cấu hình cụ thể của mô-đun.

void join ()

Tham gia vào tất cả các luồng ghi logcat để đảm bảo chúng chấm dứt.

void setLogger ( ITestLogger logger)

Đặt nơi lưu nhật ký.

void testFailed ( TestDescription test, String trace)

Báo cáo sự thất bại của một trường hợp thử nghiệm riêng lẻ.

void testLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Cung cấp nhật ký liên quan hoặc dữ liệu gỡ lỗi từ lệnh gọi thử nghiệm.

void testLogForward (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Chuyển tiếp nhật ký đến trình ghi nhật ký, không thực hiện việc đó từ lệnh gọi lại #testLog vì nếu TestFailureListener là một phần của chuỗi, điều này sẽ dẫn đến một vòng lặp vô hạn.

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestFailureListener

public TestFailureListener ( devices, 
        boolean bugReportOnFailure, 
        boolean rebootOnFailure)

Thông số
devices

bugReportOnFailure boolean

rebootOnFailure boolean

Phương pháp công khai

áp dụngModuleCấu hình

public void applyModuleConfiguration (boolean bugreportOnFailure)

Cho phép ghi đè cài đặt yêu cầu chụp khi bị lỗi theo cấu hình cụ thể của mô-đun.

Thông số
bugreportOnFailure boolean : true để ghi lại báo cáo lỗi về lỗi kiểm tra. Sai nếu không.

tham gia

public void join ()

Tham gia vào tất cả các luồng ghi logcat để đảm bảo chúng chấm dứt.

setLogger

public void setLogger (ITestLogger logger)

Đặt nơi lưu nhật ký.

Thông số
logger ITestLogger

thử nghiệm thất bại

public void testFailed (TestDescription test, 
        String trace)

Báo cáo sự thất bại của một trường hợp thử nghiệm riêng lẻ.

Sẽ được gọi giữa testStarted và testEnded.

Thông số
test TestDescription : xác định bài kiểm tra

trace String : dấu vết lỗi của ngăn xếp

nhật ký kiểm tra

public void testLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Cung cấp nhật ký liên quan hoặc dữ liệu gỡ lỗi từ lệnh gọi thử nghiệm.

Phải được gọi trước ERROR(/ITestInvocationListener#invocationFailed(Throwable)) hoặc ERROR(/ITestInvocationListener#invocationEnded(long))

Khung TradeFederation sẽ tự động gọi phương thức này, cung cấp nhật ký máy chủ và logcat thiết bị, nếu có.

Thông số
dataName String : Tên mô tả String của dữ liệu. ví dụ: "device_logcat". Lưu ý dataName có thể không phải là duy nhất cho mỗi lệnh gọi. tức là người triển khai phải có khả năng xử lý nhiều cuộc gọi với cùng một tên dữ liệu

dataType LogDataType : LogDataType của dữ liệu

dataStream InputStreamSource : InputStreamSource của dữ liệu. Người triển khai nên gọi createInputStream để bắt đầu đọc dữ liệu và đảm bảo đóng inputStream kết quả khi hoàn tất. Người gọi phải đảm bảo nguồn dữ liệu vẫn hiện diện và có thể truy cập được cho đến khi phương thức testLog hoàn tất.

kiểm traLogForward

public void testLogForward (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Chuyển tiếp nhật ký đến trình ghi nhật ký, không thực hiện việc đó từ lệnh gọi lại #testLog vì nếu TestFailureListener là một phần của chuỗi, điều này sẽ dẫn đến một vòng lặp vô hạn.

Thông số
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource