XeModuleBộ Điều Khiển

public class CarModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.CarModuleController


Bộ điều khiển này ngăn chặn việc thực hiện các trường hợp thử nghiệm trên các thiết bị không phải ô tô.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CarModuleController ()

Phương pháp công cộng

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

XeModuleBộ Điều Khiển

public CarModuleController ()

Phương pháp công cộng

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.