BaseModuleBộ điều khiển

public abstract class BaseModuleController
extends Object implements IModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController


Triển khai cơ bản IModuleController cần được triển khai để kiểm tra xem mô-đun có chạy hay không.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BaseModuleController ()

Phương pháp công cộng

final IAbi getModuleAbi ()

Phương thức trợ giúp để lấy mô-đun abi.

final String getModuleName ()

Phương thức trợ giúp để lấy tên mô-đun.

final boolean shouldCaptureBugreport ()

Trả về việc mô-đun có muốn ghi lại báo cáo lỗi khi kiểm tra thất bại hay không.

final boolean shouldCaptureLogcat ()

Trả về việc mô-đun có muốn ghi lại logcat khi kiểm tra thất bại hay không.

final boolean shouldCaptureScreenshot ()

Trả về việc mô-đun có muốn chụp ảnh màn hình khi kiểm tra thất bại hay không.

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Phương pháp xác định xem một mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

BaseModuleBộ điều khiển

public BaseModuleController ()

Phương pháp công cộng

getModuleAbi

public final IAbi getModuleAbi ()

Phương thức trợ giúp để lấy mô-đun abi.

Trả lại
IAbi

getModuleName

public final String getModuleName ()

Phương thức trợ giúp để lấy tên mô-đun.

Trả lại
String

nênCaptureBáo cáo lỗi

public final boolean shouldCaptureBugreport ()

Trả về việc mô-đun có muốn ghi lại báo cáo lỗi khi kiểm tra thất bại hay không.

Trả lại
boolean

nênCaptureLogcat

public final boolean shouldCaptureLogcat ()

Trả về việc mô-đun có muốn ghi lại logcat khi kiểm tra thất bại hay không.

Trả lại
boolean

nênCaptureẢnh chụp màn hình

public final boolean shouldCaptureScreenshot ()

Trả về việc mô-đun có muốn chụp ảnh màn hình khi kiểm tra thất bại hay không.

Trả lại
boolean

nên chạy

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException

nênRunModule

public final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Phương pháp xác định xem một mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun.

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException