KernelTestModuleBộ điều khiển

public class KernelTestModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.KernelTestModuleController


Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm khi nó không khớp với kiến ​​trúc.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

KernelTestModuleController ()

Phương pháp công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

KernelTestModuleBộ điều khiển

public KernelTestModuleController ()

Phương pháp công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.