MainlineTestModuleBộ điều khiển

public class MainlineTestModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MainlineTestModuleController


Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô-đun chạy thử nghiệm dựa trên các mô-đun dòng chính được tải sẵn trên thiết bị được thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Nhà thầu xây dựng công cộng

MainlineTestModuleController ()

Phương pháp công khai

void enableModuleController (boolean enabled)
IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Lĩnh vực

GO_APEX_PREFIX

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Nhà thầu xây dựng công cộng

MainlineTestModuleBộ điều khiển

public MainlineTestModuleController ()

Phương pháp công khai

kích hoạtModuleController

public void enableModuleController (boolean enabled)

Thông số
enabled boolean

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.