MinSdkModuleController

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


کلاس پایه برای کنترل‌کننده ماژول که آزمایش‌ها را روی نسخه‌های زیر شماره نسخه SDK مشخص‌شده اجرا نمی‌کند.

خلاصه

سازندگان محافظت شده

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

روش های عمومی

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

روشی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

سازندگان محافظت شده

MinSdkModuleController

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

مولفه های
minSdkVersion int : حداقل نسخه sdk که تست ها روی آن اجرا می شوند.

روش های عمومی

باید اجرا شود

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روشی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

مولفه های
context IInvocationContext : IInvocationContext ماژول

برمی گرداند
IModuleController.RunStrategy اگر ماژول باید اجرا شود درست است، در غیر این صورت نادرست است.

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException