Sdk33ModuleController

public class Sdk33ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk33ModuleController


فقط در صورتی آزمایش ها را اجرا کنید که دستگاه تحت آزمایش SDK نسخه 33 یا بالاتر باشد.

با افزودن این خط به AndroidTest.xml خود استفاده کنید:

خلاصه

سازندگان عمومی

Sdk33ModuleController ()

سازندگان عمومی

Sdk33ModuleController

public Sdk33ModuleController ()