Bộ điều khiển NativeBridgeModule

public class NativeBridgeModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.NativeBridgeModuleController


Bộ điều khiển mô-đun để kiểm tra xem thiết bị có hỗ trợ bridge gốc hay không. Nếu nó hỗ trợ và chúng tôi phát hiện tình huống cầu nối gốc thì mô-đun sẽ bị bỏ qua.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

Nhà thầu xây dựng công cộng

NativeBridgeModuleController ()

Phương pháp công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Lĩnh vực

NATIVE_BRIDGE_PROP

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ điều khiển NativeBridgeModule

public NativeBridgeModuleController ()

Phương pháp công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.