با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Sdk29ModuleController

public class Sdk29ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk29ModuleController


فقط در صورتی دستگاه خود را اجرا کنید که SDK نسخه 29 یا بالاتر باشد.

با افزودن این خط به AndroidTest.xml خود استفاده کنید:

خلاصه

سازندگان عمومی

Sdk29ModuleController ()

سازندگان عمومی

Sdk29ModuleController

public Sdk29ModuleController ()