با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Sdk31ModuleController

public class Sdk31ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk31ModuleController


فقط در صورتی دستگاه خود را اجرا کنید که SDK نسخه 31 یا بالاتر باشد.

با افزودن این خط به AndroidTest.xml خود استفاده کنید:

خلاصه

سازندگان عمومی

Sdk31ModuleController ()

سازندگان عمومی

Sdk31ModuleController

public Sdk31ModuleController ()