Mô-đun SDK33Controller

public class Sdk33ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
     ↳ com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
       ↳ com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk33ModuleController


Chỉ chạy kiểm thử nếu thiết bị đang được kiểm thử là SDK phiên bản 33 trở lên.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml:

<object type="module_controller"
 class="com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk33ModuleController" />

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Sdk33ModuleController()

Hàm khởi tạo công khai

Mô-đun SDK33Controller

public Sdk33ModuleController ()