Bỏ quaHWASanModuleController

public class SkipHWASanModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.SkipHWASanModuleController


Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm trên các bản dựng HWASan.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SkipHWASanModuleController ()

Phương thức công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

nhà thầu công cộng

Bỏ quaHWASanModuleController

public SkipHWASanModuleController ()

Phương thức công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, sai nếu không.

ném
DeviceNotAvailableException