TestFailureModuleBộ điều khiển

public class TestFailureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.TestFailureModuleController


Bộ điều khiển dành cho mô-đun chỉ muốn điều chỉnh cách hoạt động của nhật ký lỗi kiểm tra được thu thập. Bộ điều khiển này cho phép thu thập hoặc không logcat, ảnh chụp màn hình và báo cáo lỗi về các lỗi.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestFailureModuleController ()

Phương pháp công cộng

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestFailureModuleBộ điều khiển

public TestFailureModuleController ()

Phương pháp công cộng

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.