Trình xử lý mô-đun chính

public final class MainlineModuleHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.MainlineModuleHandler


Một lớp trình xử lý đơn giản dành cho Mô-đun dòng chính tạo InstallApexModuleTargetPreparer và đưa liên kết động vào liên kết đó dựa trên các mô-đun dòng chính đã cho để tự động truy xuất các mô-đun đó.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize)
MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize, boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Phương pháp công khai

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun đường chính cụ thể theo tham số.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình xử lý mô-đun chính

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize)

Thông số
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

Trình xử lý mô-đun chính

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize, 
        boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Thông số
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

ignoreNonPreloadedMainlineModule boolean

Phương pháp công khai

áp dụngCài đặt

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun đường chính cụ thể theo tham số.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration