RunOnCloneProfileParameterHandler

public class RunOnCloneProfileParameterHandler
extends ProfileParameterHandler implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnCloneProfileParameterHandler


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnCloneProfileParameterHandler ()

Phương pháp công khai

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnCloneProfileParameterHandler

public RunOnCloneProfileParameterHandler ()

Phương pháp công khai

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Trả lại
String