Trình xử lý thông số hồ sơ

public abstract class ProfileParameterHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler


Trình xử lý tham số cơ sở cho bất kỳ người dùng hồ sơ nào.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)
void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Phương pháp công cộng

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

áp dụngCài đặt

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration