RunOnWorkProfileParameterHandler

public class RunOnWorkProfileParameterHandler
extends ProfileParameterHandler implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnWorkProfileParameterHandler


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Phương pháp công cộng

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnWorkProfileParameterHandler

public RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Phương pháp công cộng

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Trả lại
String