Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Kết quảNgười chơi

public final class ResultsPlayer
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.ResultsPlayer


Người chạy đặc biệt phát lại kết quả được cung cấp cho nó.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ResultsPlayer ()

Giám đốc.

ResultsPlayer (boolean completed)

Phương thức công khai

boolean completed ()

Trả về việc Trình phát lại kết quả có phát lại kết quả hay không.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

nhà thầu công cộng

Kết quảNgười chơi

public ResultsPlayer ()

Giám đốc.

Kết quảNgười chơi

public ResultsPlayer (boolean completed)

Thông số
completed boolean

Phương thức công khai

hoàn thành

public boolean completed ()

Trả về việc Trình phát lại kết quả có phát lại kết quả hay không.

trả lại
boolean

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

ném
DeviceNotAvailableException

thiết lập cấu hình

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration