AdbRootThang máy

public class AdbRootElevator
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbRootElevator


AutoCloseable cho phép root adb khi được xây dựng nếu cần và khôi phục trạng thái root khi hoàn tất.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

AdbRootElevator ( INativeDevice device)

Phương pháp công cộng

void close ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

AdbRootThang máy

public AdbRootElevator (INativeDevice device)

Thông số
device INativeDevice

Ném
DeviceNotAvailableException

Phương pháp công cộng

đóng

public void close ()