ClassPathScanner.ClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ClassNameFilter
extends Object implements ClassPathScanner.IClassPathFilter

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter


IClassPathFilter lọc và chuyển đổi tên lớp java.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClassNameFilter ()

Phương pháp công khai

boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

String transform (String pathName)

Một trình chuyển đổi tùy chọn cho tên đường dẫn mục nhập đường dẫn lớp.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tên lớpBộ lọc

public ClassNameFilter ()

Phương pháp công khai

chấp nhận

public boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

Thông số
pathName String : đường dẫn tương đối của mục nhập đường dẫn lớp

Trả lại
boolean

biến đổi

public String transform (String pathName)

Một trình chuyển đổi tùy chọn cho tên đường dẫn mục nhập đường dẫn lớp.

Thông số
pathName String : đường dẫn tương đối của mục nhập đường dẫn lớp, ở định dạng "foo/path/file.ext".

Trả lại
String tên đường dẫn được chuyển đổi thành định dạng theo ngữ cảnh cụ thể