ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter
extends ClassPathScanner.ClassNameFilter

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter


ClassNameFilter từ chối các lớp bên trong

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ExternalClassNameFilter ()

Phương pháp công cộng

boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ lọc tên lớp bên ngoài

public ExternalClassNameFilter ()

Phương pháp công cộng

chấp nhận

public boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

Thông số
pathName String : đường dẫn tương đối của mục nhập đường dẫn lớp

Trả lại
boolean