با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClassPathScanner.IClassPathFilter

public static interface ClassPathScanner.IClassPathFilter

com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.IClassPathFilter


یک فیلتر برای مسیرهای ورود به کلاس

الگو پس از FileFilter

خلاصه

روشهای عمومی

abstract boolean accept (String pathName)

آزمایش می کند که آیا نام انتزاعی مشخص شده باید در لیست ورود به مسیر کلاس باشد یا خیر.

abstract String transform (String pathName)

یک مبدل اختیاری برای نام مسیرهای ورود به کلاس.

روشهای عمومی

تایید کنید

public abstract boolean accept (String pathName)

آزمایش می کند که آیا نام انتزاعی مشخص شده باید در لیست ورود به مسیر کلاس باشد یا خیر.

مولفه های
pathName String : مسیر نسبی ورودی مسیر کلاس

برمی گردد
boolean

تبدیل

public abstract String transform (String pathName)

یک مبدل اختیاری برای نام مسیرهای ورود به کلاس.

مولفه های
pathName String : مسیر نسبی ورودی مسیر کلاس ، در قالب "foo / path / file.ext".

برمی گردد
String pathName به قالب خاص زمینه تبدیل شد