ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch

public static class ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch
extends Object implements IMatcher <T>

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch<T>


ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher phù hợp với bất kỳ đối tượng nào.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

AlwaysMatch ()

Phương pháp công cộng

boolean matches (T element)

Xác định xem element đã cho có đáp ứng điều kiện bắt buộc không

Nhà thầu xây dựng công cộng

Luôn kết hợp

public AlwaysMatch ()

Phương pháp công cộng

diêm

public boolean matches (T element)

Xác định xem element đã cho có đáp ứng điều kiện bắt buộc không

Thông số
element T : đối tượng cần khớp

Trả lại
boolean true nếu điều kiện được đáp ứng. false .