Chế độ phục hồi thiết bịSử dụng

public class DeviceRecoveryModeUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceRecoveryModeUtil


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceRecoveryModeUtil ()

Phương pháp công cộng

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice managedDevice, long timeoutMs, long bufferMs)

Khởi động thiết bị ở chế độ khôi phục trở lại hệ điều hành chính.

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice device, long timeoutMs)

Khởi động thiết bị ở chế độ khôi phục trở lại hệ điều hành chính.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Chế độ phục hồi thiết bịSử dụng

public DeviceRecoveryModeUtil ()

Phương pháp công cộng

khởi độngOutOfRecovery

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice managedDevice, 
        long timeoutMs, 
        long bufferMs)

Khởi động thiết bị ở chế độ khôi phục trở lại hệ điều hành chính. Có thể tùy ý đợi sau khi trạng thái PHỤC HỒI bắt đầu, vì có thể không gửi được lệnh adb ngay khi quá trình khôi phục bắt đầu.

Thông số
managedDevice IManagedTestDevice : IManagedTestDevice để khởi động

timeoutMs long : chờ bao lâu để thiết bị ở trạng thái recovery

bufferMs long : số ms phải chờ sau khi thiết bị vào trạng thái recovery

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

khởi độngOutOfRecovery

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice device, 
        long timeoutMs)

Khởi động thiết bị ở chế độ khôi phục trở lại hệ điều hành chính.

Thông số
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice để khởi động

timeoutMs long : chờ bao lâu để thiết bị ở trạng thái recovery

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException