GCSBucketUtil

public class GCSBucketUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSBucketUtil


Trình quản lý tệp để tải xuống và tải lên các tệp từ Google Cloud Storage (GCS).

Lớp này KHÔNG nên được sử dụng trong phạm vi thử nghiệm (ví dụ: IRemoteTest). Tính năng này không được dùng nữa, vui lòng sử dụng GCSFileDownloader để thay thế.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class GCSBucketUtil.GCSFileMetadata

Trình bao bọc đơn giản cho thông tin tệp trong GCS.

Nhà thầu xây dựng công cộng

GCSBucketUtil (String bucketName)

Phương pháp công cộng

CommandResult copy (String source, String dest)

Sao chép một tập tin hoặc thư mục vào hoặc từ bộ chứa.

int getAttempts ()
String getBotoConfig ()
String getBotoPath ()
String getBucketName ()
boolean getNoClobber ()
boolean getParallel ()
boolean getRecursive ()
long getRetryInterval ()
long getTimeout ()
boolean isFile (String path)

Kiểm tra tệp GCS có phải là tệp hay không phải là tệp (thư mục).

ls (Path bucketPath)

Liệt kê các tệp theo đường dẫn GCS.

CommandResult makeBucket (String projectId)

Tạo nhóm GCS.

String md5Hash (File localFile)

Tính hàm băm md5 cho tệp cục bộ.

CommandResult pull (Path bucketPath, File localFile)

Tải xuống tệp hoặc thư mục từ nhóm GCS.

CommandResult pull (Path bucketPath)

Tải tệp hoặc thư mục từ nhóm GCS xuống thư mục hiện tại.

String pullContents (Path bucketPath)

Tải xuống tệp từ nhóm GCS và trích xuất nội dung của nó.

CommandResult push (File localFile)

Tải tệp hoặc thư mục cục bộ lên nhóm GCS.

CommandResult push (File localFile, Path bucketPath)

Tải tệp hoặc thư mục cục bộ lên nhóm GCS bằng đường dẫn cụ thể.

CommandResult pushString (String contents, Path bucketPath)

Tải chuỗi lên nhóm GCS.

CommandResult remove (String pattern, boolean force)

Xóa một tập tin hoặc thư mục khỏi nhóm.

CommandResult remove (Path path, boolean force)

Xóa một tập tin hoặc thư mục khỏi nhóm.

CommandResult remove (Path path)

Xóa một tập tin hoặc thư mục khỏi nhóm.

CommandResult remove (String pattern)

Xóa một tập tin hoặc thư mục khỏi nhóm.

CommandResult removeBucket ()

Xóa nhóm GCS

void setAttempts (int attempts)
void setBotoConfig (String botoConfig)
void setBotoPath (String botoPath)
void setBucketName (String bucketName)
void setNoClobber (boolean noClobber)
void setParallel (boolean parallel)
void setRecursive (boolean recursive)
void setRetryInterval (long retryInterval)
void setTimeout (long timeout, TimeUnit unit)
void setTimeoutMs (long timeout)
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata stat (Path bucketPath)

Lấy trạng thái của tệp cho đường dẫn GCS.

Phương pháp được bảo vệ

IRunUtil getRunUtil ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

GCSBucketUtil

public GCSBucketUtil (String bucketName)

Thông số
bucketName String

Phương pháp công cộng

sao chép

public CommandResult copy (String source, 
        String dest)

Sao chép một tập tin hoặc thư mục vào hoặc từ bộ chứa.

Thông số
source String : Tệp nguồn hoặc mẫu

dest String : Tệp hoặc mẫu đích

Trả lại
CommandResult CommandResult kết quả của hoạt động.

nhận được nỗ lực

public int getAttempts ()

Trả lại
int

getBotoConfig

public String getBotoConfig ()

Trả lại
String

getBotoPath

public String getBotoPath ()

Trả lại
String

lấy tên nhóm

public String getBucketName ()

Trả lại
String

getNoClobber

public boolean getNoClobber ()

Trả lại
boolean

được song song

public boolean getParallel ()

Trả lại
boolean

nhận đệ quy

public boolean getRecursive ()

Trả lại
boolean

getRetryInterval

public long getRetryInterval ()

Trả lại
long

hết thời gian chờ

public long getTimeout ()

Trả lại
long

isFile

public boolean isFile (String path)

Kiểm tra tệp GCS có phải là tệp hay không phải là tệp (thư mục).

Nếu tên tệp kết thúc bằng '/' thì đó là một thư mục. gsutil ls gs://filename sẽ trả về gs://filename nếu đó là một tệp. gsutil ls gs://tên thư mục sẽ trả về các tệp trong thư mục nếu có tệp trong thư mục. Và nó sẽ trả về gs://folder/ nếu không có tệp nào trong thư mục.

Thông số
path String : đường dẫn liên quan đến nhóm..

Trả lại
boolean đó là một tập tin hay không phải là một tập tin.

Ném
IOException

ls

public ls (Path bucketPath)

Liệt kê các tệp theo đường dẫn GCS.

Thông số
bucketPath Path : đường dẫn GCS

Trả lại
danh sách String là các tệp trong đường dẫn GCS

Ném
IOException

làmXô

public CommandResult makeBucket (String projectId)

Tạo nhóm GCS.

Thông số
projectId String

Trả lại
CommandResult CommandResult kết quả của hoạt động.

Ném
IOException

md5Hash

public String md5Hash (File localFile)

Tính hàm băm md5 cho tệp cục bộ.

Thông số
localFile File : một tệp cục bộ

Trả lại
String hàm băm md5 cho tệp cục bộ.

Ném
IOException

sự lôi kéo

public CommandResult pull (Path bucketPath, 
        File localFile)

Tải xuống tệp hoặc thư mục từ nhóm GCS.

Thông số
bucketPath Path : Đường dẫn tệp trong nhóm GCS

localFile File : Đường dẫn đích cục bộ

Trả lại
CommandResult CommandResult kết quả của hoạt động.

sự lôi kéo

public CommandResult pull (Path bucketPath)

Tải tệp hoặc thư mục từ nhóm GCS xuống thư mục hiện tại.

Thông số
bucketPath Path : Đường dẫn tệp trong nhóm GCS

Trả lại
CommandResult CommandResult kết quả của hoạt động.

kéoNội dung

public String pullContents (Path bucketPath)

Tải xuống tệp từ nhóm GCS và trích xuất nội dung của nó.

Thông số
bucketPath Path : Đường dẫn tệp trong nhóm GCS

Trả lại
String Nội dung chuỗi của tập tin

public CommandResult push (File localFile)

Tải tệp hoặc thư mục cục bộ lên nhóm GCS.

Thông số
localFile File : Tệp hoặc thư mục cục bộ

Trả lại
CommandResult CommandResult kết quả của hoạt động.

public CommandResult push (File localFile, 
        Path bucketPath)

Tải tệp hoặc thư mục cục bộ lên nhóm GCS bằng đường dẫn cụ thể.

Thông số
localFile File : Tệp hoặc thư mục cục bộ

bucketPath Path : Đường dẫn tệp trong nhóm GCS

Trả lại
CommandResult CommandResult kết quả của hoạt động.

đẩy chuỗi

public CommandResult pushString (String contents, 
        Path bucketPath)

Tải chuỗi lên nhóm GCS.

Thông số
contents String : Nội dung tệp, dưới dạng chuỗi

bucketPath Path : Đường dẫn tệp trong nhóm GCS

Trả lại
CommandResult CommandResult kết quả của hoạt động.

di dời

public CommandResult remove (String pattern, 
        boolean force)

Xóa một tập tin hoặc thư mục khỏi nhóm.

Thông số
pattern String : Tệp, thư mục hoặc mẫu cần xóa.

force boolean : Có bỏ qua lỗi và tiếp tục trong im lặng hay không (sẽ không ném)

Trả lại
CommandResult

di dời

public CommandResult remove (Path path, 
        boolean force)

Xóa một tập tin hoặc thư mục khỏi nhóm.

Thông số
path Path : Đường dẫn để loại bỏ

force boolean : Có thất bại hay không nếu tệp không tồn tại

Trả lại
CommandResult

di dời

public CommandResult remove (Path path)

Xóa một tập tin hoặc thư mục khỏi nhóm.

Thông số
path Path : Đường dẫn để loại bỏ

Trả lại
CommandResult

di dời

public CommandResult remove (String pattern)

Xóa một tập tin hoặc thư mục khỏi nhóm.

Thông số
pattern String : Tệp, thư mục hoặc mẫu cần xóa.

Trả lại
CommandResult

loại bỏNhóm

public CommandResult removeBucket ()

Xóa nhóm GCS

Trả lại
CommandResult

Ném
IOException

setAttempt

public void setAttempts (int attempts)

Thông số
attempts int

setBotoConfig

public void setBotoConfig (String botoConfig)

Thông số
botoConfig String

setBotoPath

public void setBotoPath (String botoPath)

Thông số
botoPath String

setBucketName

public void setBucketName (String bucketName)

Thông số
bucketName String

setNoClobber

public void setNoClobber (boolean noClobber)

Thông số
noClobber boolean

bộSong song

public void setParallel (boolean parallel)

Thông số
parallel boolean

setRecursive

public void setRecursive (boolean recursive)

Thông số
recursive boolean

setRetryInterval

public void setRetryInterval (long retryInterval)

Thông số
retryInterval long

setTimeout

public void setTimeout (long timeout, 
        TimeUnit unit)

Thông số
timeout long

unit TimeUnit

setTimeoutMs

public void setTimeoutMs (long timeout)

Thông số
timeout long

chỉ số

public GCSBucketUtil.GCSFileMetadata stat (Path bucketPath)

Lấy trạng thái của tệp cho đường dẫn GCS.

Thông số
bucketPath Path : đường dẫn GCS

Trả lại
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata GCSFileMetadata cho đường dẫn GCS

Ném
IOException

Phương pháp được bảo vệ

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Trả lại
IRunUtil