Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

GCSCommon

public abstract class GCSCommon
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon


Lớp cơ sở cho hoạt động của Gcs như tải xuống và tải lên. GCSFileDownloaderGCSFileUploader .

Bản tóm tắt

hằng số

int DEFAULT_TIMEOUT

nhà thầu công cộng

GCSCommon (File jsonKeyFile)
GCSCommon ()

phương pháp được bảo vệ

Storage getStorage ( scopes) getStorage ( scopes)

hằng số

DEFAULT_TIMEOUT

protected static final int DEFAULT_TIMEOUT

Giá trị không đổi: 600000 (0x000927c0)

nhà thầu công cộng

GCSCommon

public GCSCommon (File jsonKeyFile)

Thông số
jsonKeyFile File

GCSCommon

public GCSCommon ()

phương pháp được bảo vệ

getStorage

protected Storage getStorage ( scopes)

Thông số
scopes

trả lại
Storage