ICompressionStrategy

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStrategy


ממשק המייצג אלגוריתם דחיסה שניתן לבחור בזמן ריצה.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract File compress (File source)

דוחס את קובץ source (או התיקיה) ומחזיר את הארכיון שהתקבל.

abstract LogDataType getLogDataType ()

מחזיר את LogDataType של פורמט הארכיון המשמש את האסטרטגיה הזו.

שיטות ציבוריות

לִדחוֹס

public abstract File compress (File source)

דוחס את קובץ source (או התיקיה) ומחזיר את הארכיון שהתקבל.

פרמטרים
source File : הקובץ או הספריה לדחיסה

החזרות
File הארכיון הדחוס

זורק
אם לא ניתן היה להשלים את הפעולה

getLogDataType

public abstract LogDataType getLogDataType ()

מחזיר את LogDataType של פורמט הארכיון המשמש את האסטרטגיה הזו.

החזרות
LogDataType