IrestApiHelper

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IrestApiHelper


Giao diện trợ giúp để thực hiện lệnh gọi API REST.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

Thực thi một yêu cầu API.

Phương pháp công khai

hành hình

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

Thực thi một yêu cầu API.

Thông số
method String : một phương thức HTTP của yêu cầu

uriParts String : Các phần URI được mã hóa URL sẽ được sử dụng để xây dựng URI yêu cầu.

options : tên và giá trị tham số chưa được mã hóa được sử dụng để xây dựng chuỗi truy vấn

data JSONObject : dữ liệu được gửi cùng với yêu cầu

Trả lại
HttpResponse một đối tượng HttpResponse

Ném
IOException