Phần còn lạiApiHelper

public class RestApiHelper
extends Object implements IRestApiHelper

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.RestApiHelper


Lớp trợ giúp để thực hiện lệnh gọi API REST.

Bản tóm tắt

Hằng số

int DEFAULT_NUMBER_OF_RETRIES

Lĩnh vực

protected static final JsonFactory JSON_FACTORY

protected static final String JSON_MIME

Nhà thầu xây dựng công cộng

RestApiHelper (HttpRequestFactory requestFactory, String baseUri)

Tạo một phiên bản trình trợ giúp API với thông tin đã cho.

Phương pháp công khai

GenericUrl buildQueryUri (String[] uriParts, options) buildQueryUri (String[] uriParts, options)

Xây dựng URI cho lệnh gọi API với các phần và tùy chọn URI nhất định.

HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

Thực thi một yêu cầu API.

HttpRequestFactory getRequestFactory ()

Trả về HttpRequestFactory.

static RestApiHelper newInstanceWithGoogleCredential (String baseUri, File jsonKeyFile, scopes) newInstanceWithGoogleCredential (String baseUri, File jsonKeyFile, scopes)

Tạo một phiên bản trình trợ giúp API sử dụng Credential để xác thực.

static RestApiHelper newInstanceWithGoogleCredential (String baseUri, String serviceAccount, File keyFile, scopes) newInstanceWithGoogleCredential (String baseUri, String serviceAccount, File keyFile, scopes)

Tạo một phiên bản trình trợ giúp API sử dụng Credential để xác thực.

Hằng số

DEFAULT_NUMBER_OF_RETRIES

protected static final int DEFAULT_NUMBER_OF_RETRIES

Giá trị không đổi: 2 (0x00000002)

Lĩnh vực

JSON_FACTORY

protected static final JsonFactory JSON_FACTORY

JSON_MIME

protected static final String JSON_MIME

Nhà thầu xây dựng công cộng

Phần còn lạiApiHelper

public RestApiHelper (HttpRequestFactory requestFactory, 
        String baseUri)

Tạo một phiên bản trình trợ giúp API với thông tin đã cho.

Thông số
requestFactory HttpRequestFactory : nhà máy sử dụng khi tạo HttpRequest s.

baseUri String : URI cơ sở của API

Phương pháp công khai

buildQueryUri

public GenericUrl buildQueryUri (String[] uriParts, 
         options)

Xây dựng URI cho lệnh gọi API với các phần và tùy chọn URI nhất định. uriParts phải được mã hóa URL rồi, trong khi các tùy chọn phải là Chuỗi không được mã hóa.

Thông số
uriParts String

options

Trả lại
GenericUrl

hành hình

public HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

Thực thi một yêu cầu API.

Thông số
method String : một phương thức HTTP của yêu cầu

uriParts String : Các phần URI được mã hóa URL sẽ được sử dụng để xây dựng URI yêu cầu.

options : tên và giá trị tham số chưa được mã hóa được sử dụng để xây dựng chuỗi truy vấn

data JSONObject : dữ liệu được gửi cùng với yêu cầu

Trả lại
HttpResponse một đối tượng HttpResponse

getRequestFactory

public HttpRequestFactory getRequestFactory ()

Trả về HttpRequestFactory.

Tiếp xúc để thử nghiệm.

Trả lại
HttpRequestFactory

newInstanceWithGoogleCredential

public static RestApiHelper newInstanceWithGoogleCredential (String baseUri, 
        File jsonKeyFile, 
         scopes)

Tạo một phiên bản trình trợ giúp API sử dụng Credential để xác thực.

Thông số
baseUri String : URI cơ sở của API

jsonKeyFile File : tệp khóa json của tài khoản dịch vụ

scopes : tập hợp phạm vi OAuth để sử dụng với tài khoản dịch vụ

Trả lại
RestApiHelper

Ném
ChungAn ninhNgoại lệ
IOException

newInstanceWithGoogleCredential

public static RestApiHelper newInstanceWithGoogleCredential (String baseUri, 
        String serviceAccount, 
        File keyFile, 
         scopes)

Tạo một phiên bản trình trợ giúp API sử dụng Credential để xác thực.

Thông số
baseUri String : URI cơ sở của API

serviceAccount String : tên tài khoản dịch vụ sẽ sử dụng

keyFile File : tệp khóa tài khoản dịch vụ

scopes : tập hợp phạm vi OAuth để sử dụng với tài khoản dịch vụ

Trả lại
RestApiHelper

Ném
ChungAn ninhNgoại lệ
IOException