Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IRunUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


Một giao diện để thực hiện không đồng bộ một hoạt động trả về trạng thái boolean.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void cancel ()

Hủy bỏ hoạt động.

default getCommand ()

Trả về lệnh được liên kết với runnable.

default CommandResult getResult ()

Trả về CommandResult liên kết với lệnh.

abstract boolean run ()

Thực hiện các hoạt động.

Phương pháp công khai

sự hủy bỏ

public abstract void cancel ()

Hủy bỏ hoạt động.

getCommand

public  getCommand ()

Trả về lệnh được liên kết với runnable.

Lợi nhuận

getResult

public CommandResult getResult ()

Trả về CommandResult liên kết với lệnh.

Lợi nhuận
CommandResult

chạy

public abstract boolean run ()

Thực hiện các hoạt động.

Lợi nhuận
boolean true nếu hoạt động được thực hiện thành công, false nếu không

Ném
Exception nếu hoạt động chấm dứt bất thường