Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

HttpHelper.RequestRunnable

public abstract class HttpHelper.RequestRunnable
extends Object implements IRunUtil.IRunnableResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.HttpHelper.RequestRunnable


Có thể chạy được để thực hiện các yêu cầu với IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RequestRunnable (String url)

Phương thức công khai

void cancel ()

Hủy thao tác.

Exception getException ()

Trả về ERROR(/Exception) cuối cùng xảy ra khi thực hiện run().

String getResponse ()
String getUrl ()

phương pháp được bảo vệ

void setException (Exception e)
void setResponse (String response)

nhà thầu công cộng

RequestRunnable

public RequestRunnable (String url)

Thông số
url String

Phương thức công khai

Hủy bỏ

public void cancel ()

Hủy thao tác.

getException

public Exception getException ()

Trả về ERROR(/Exception) cuối cùng xảy ra khi thực hiện run().

trả lại
Exception

nhận được phản ứng

public String getResponse ()

trả lại
String

lấyUrl

public String getUrl ()

trả lại
String

phương pháp được bảo vệ

setException

protected void setException (Exception e)

Thông số
e Exception

setResponse

protected void setResponse (String response)

Thông số
response String