JUnit4TestFilter

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang.Object
org.junit.runner.manipulation.Filter
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


Lớp trình trợ giúp cung cấp tính năng lọc cho trình chạy JUnit4 bằng cách mở rộng Filter .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

Phương pháp công khai

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

Chức năng lọc quyết định xem thử nghiệm có nên chạy hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

JUnit4TestFilter

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

Thông số
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

Phương pháp công khai

mô tả

public String describe ()

Trả lại
String

nên chạy

public boolean shouldRun (Description description)

Chức năng lọc quyết định xem thử nghiệm có nên chạy hay không.

Thông số
description Description

Trả lại
boolean