JavaCodeCoverageFlusher

public class JavaCodeCoverageFlusher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.JavaCodeCoverageFlusher


Một lớp tiện ích đặt lại và buộc thực hiện nhiều phép đo mức độ bao phủ mã Java từ các tiến trình đang chạy trên thiết bị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames) JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames)

Phương pháp công khai

forceCoverageFlush ()

Buộc xóa dữ liệu phạm vi bảo hiểm Java khỏi các tiến trình đang chạy trên thiết bị.

void resetCoverage ()

Đặt lại bộ đếm mức độ bao phủ mã Java cho các quy trình đã cho.

Nhà thầu xây dựng công cộng

JavaCodeCoverageFlusher

public JavaCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, 
                 processNames)

Thông số
device ITestDevice

processNames

Phương pháp công khai

lực lượngBảo hiểmFlush

public  forceCoverageFlush ()

Buộc xóa dữ liệu phạm vi bảo hiểm Java khỏi các tiến trình đang chạy trên thiết bị.

Trả lại
danh sách các tệp bảo hiểm được tạo trên thiết bị.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

thiết lập lạiBảo hiểm

public void resetCoverage ()

Đặt lại bộ đếm mức độ bao phủ mã Java cho các quy trình đã cho.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException