Tiện ích số liệu

public class MetricUtility
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.MetricUtility


Chứa các phương thức tiện ích phổ biến để lưu trữ số liệu kiểm tra, tổng hợp số liệu trong các bài kiểm tra tương tự và ghi số liệu vào một tệp.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

MetricUtility ()

Phương pháp công khai

aggregateMetrics ( rawMetrics) aggregateMetrics ( rawMetrics)

Các số liệu tổng hợp được phân tách bằng dấu phẩy.

File aggregateStoredTestMetricsAndWriteToFile (String fileName)

Tổng hợp các số liệu được thu thập từ nhiều lần lặp lại thử nghiệm và ghi các số liệu tổng hợp vào tệp kết quả thử nghiệm.

void buildMetricFilterPatterns ( strictIncludeRegEx) buildMetricFilterPatterns ( strictIncludeRegEx)

Xây dựng các mẫu biểu thức chính quy để lọc các số liệu.

filterMetrics ( parsedMetrics) filterMetrics ( parsedMetrics)

Lọc các số liệu phù hợp với mẫu.

static getStats ( values, percentiles) getStats ( values, percentiles) getStats ( values, percentiles)

Tính toán số liệu thống kê từ danh sách các giá trị.

getStoredTestMetric ()
static boolean isAllDoubleValues ( rawValues) isAllDoubleValues ( rawValues)

Trả về true là tất cả các giá trị có thể được phân tích cú pháp thành giá trị gấp đôi.

void setIterationSeparator (String separator)
void setPercentiles ( percentiles) setPercentiles ( percentiles)
void storeTestMetrics ( TestDescription testDescription, testMetrics) storeTestMetrics ( TestDescription testDescription, testMetrics)

Được sử dụng để lưu trữ các số liệu thử nghiệm riêng lẻ và sử dụng nó để tổng hợp.

File writeResultsToFile (String testFileSuffix, String testHeaderName, metrics, File resultsFile) writeResultsToFile (String testFileSuffix, String testHeaderName, metrics, File resultsFile)

Viết số liệu vào một tập tin.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tiện ích số liệu

public MetricUtility ()

Phương pháp công khai

số liệu tổng hợp

public aggregateMetrics ( rawMetrics)

Các số liệu tổng hợp được phân tách bằng dấu phẩy.

Thông số
rawMetrics : số liệu được thu thập trong quá trình chạy thử nghiệm.

Trả lại
các chỉ số tổng hợp.

tổng hợpStoredTestMetricsAndWriteToFile

public File aggregateStoredTestMetricsAndWriteToFile (String fileName)

Tổng hợp các số liệu được thu thập từ nhiều lần lặp lại thử nghiệm và ghi các số liệu tổng hợp vào tệp kết quả thử nghiệm.

Thông số
fileName String : tên tệp sẽ sử dụng khi viết số liệu.

Trả lại
File

buildMetricFilterPatterns

public void buildMetricFilterPatterns ( strictIncludeRegEx)

Xây dựng các mẫu biểu thức chính quy để lọc các số liệu.

Thông số
strictIncludeRegEx

bộ lọcSố liệu

public filterMetrics ( parsedMetrics)

Lọc các số liệu phù hợp với mẫu.

Thông số
parsedMetrics

Trả lại

lấy số liệu thống kê

public static getStats ( values, 
         percentiles)

Tính toán số liệu thống kê từ danh sách các giá trị.

Thông số
values : giá trị thô để tính toán tổng hợp.

percentiles : số liệu thống kê cần đưa vào số liệu cuối cùng.

Trả lại
các giá trị tổng hợp.

getStoredTestMetric

public getStoredTestMetric ()

Trả lại

isAllDoubleValues

public static boolean isAllDoubleValues ( rawValues)

Trả về true là tất cả các giá trị có thể được phân tích cú pháp thành giá trị gấp đôi. Ngược lại trả về sai.

Thông số
rawValues : danh sách có giá trị được xác thực.

Trả lại
boolean

setIterationSeparator

public void setIterationSeparator (String separator)

Thông số
separator String

setPercentile

public void setPercentiles ( percentiles)

Thông số
percentiles

cửa hàngTestMetrics

public void storeTestMetrics (TestDescription testDescription, 
         testMetrics)

Được sử dụng để lưu trữ các số liệu thử nghiệm riêng lẻ và sử dụng nó để tổng hợp.

Thông số
testDescription TestDescription : chứa các chi tiết kiểm tra như tên lớp và tên kiểm tra.

testMetrics : số liệu được thu thập cho thử nghiệm.

ghiKết quảToFile

public File writeResultsToFile (String testFileSuffix, 
        String testHeaderName, 
         metrics, 
        File resultsFile)

Viết số liệu vào một tập tin.

Thông số
testFileSuffix String : được sử dụng làm hậu tố trong tên tệp chỉ số kiểm tra.

testHeaderName String : số liệu sẽ được viết dưới tên tiêu đề thử nghiệm.

metrics : để ghi vào tập tin.

resultsFile File : nếu null, hãy tạo một tệp mới và ghi các số liệu nếu không sẽ thêm tên tiêu đề kiểm tra và số liệu vào tệp.

Trả lại
File tập tin với số liệu.