Bản đồ đa dạng độc đáo

public class UniqueMultiMap
extends MultiMap <K, V>

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.MultiMap <K, V>
com.android.tradefed.util.UniqueMultiMap<K, V>


MultiMap đảm bảo các giá trị duy nhất cho mỗi khóa.

Nỗ lực chèn một giá trị trùng lặp sẽ bị bỏ qua

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

UniqueMultiMap ()

Phương pháp công cộng

V put (K key, V value)

Thêm giá trị vào danh sách được liên kết với một khóa.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bản đồ đa dạng độc đáo

public UniqueMultiMap ()

Phương pháp công cộng

đặt

public V put (K key, 
                V value)

Thêm giá trị vào danh sách được liên kết với một khóa.

Thông số
key K

value V

Trả lại
V