Mã gốcBảo hiểmFlusher

public final class NativeCodeCoverageFlusher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.NativeCodeCoverageFlusher


Một lớp tiện ích giúp xóa các phép đo phạm vi phủ sóng gốc và buộc xóa dữ liệu phạm vi phủ sóng gốc khỏi các quy trình trên thiết bị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NativeCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, CoverageOptions coverageOptions)

Phương pháp công cộng

void deleteCoverageMeasurements ()

Xóa số đo vùng phủ sóng khỏi thiết bị.

void forceCoverageFlush ()

Buộc xóa dữ liệu phủ sóng gốc từ các tiến trình đang chạy trên thiết bị.

void resetCoverage ()

Đặt lại bộ đếm phạm vi phủ sóng gốc cho các quy trình đang chạy trên thiết bị và xóa mọi phép đo phạm vi phủ sóng hiện có khỏi đĩa.

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Mã gốcBảo hiểmFlusher

public NativeCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, 
                CoverageOptions coverageOptions)

Thông số
device ITestDevice

coverageOptions CoverageOptions

Phương pháp công khai

xóaĐo lường phạm vi bảo hiểm

public void deleteCoverageMeasurements ()

Xóa số đo vùng phủ sóng khỏi thiết bị. Thiết bị phải ở dạng root adb.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

lực lượngBảo hiểmFlush

public void forceCoverageFlush ()

Buộc xóa dữ liệu phủ sóng gốc từ các tiến trình đang chạy trên thiết bị. Thiết bị phải ở dạng root adb.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

thiết lập lạiBảo hiểm

public void resetCoverage ()

Đặt lại bộ đếm phạm vi phủ sóng gốc cho các quy trình đang chạy trên thiết bị và xóa mọi phép đo phạm vi phủ sóng hiện có khỏi đĩa. Thiết bị phải ở dạng root adb.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

setRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

Thông số
runUtil IRunUtil