NativeCodeCoverageFlusher

public final class NativeCodeCoverageFlusher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.NativeCodeCoverageFlusher


מחלקת שירות שמנקה מדידות כיסוי מקומיות ומאלצת שטיפה של נתוני כיסוי מקומיים מתהליכים במכשיר.

סיכום

בנאים ציבוריים

NativeCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, CoverageOptions coverageOptions)

שיטות ציבוריות

void deleteCoverageMeasurements ()

מוחק מדידות כיסוי מהמכשיר.

void forceCoverageFlush ()

מאלץ שטיפה של נתוני כיסוי מקוריים מתהליכים הפועלים במכשיר.

void resetCoverage ()

מאפס מוני כיסוי מקוריים עבור תהליכים הפועלים במכשיר ומנקה מדידות כיסוי קיימות מהדיסק.

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

בנאים ציבוריים

NativeCodeCoverageFlusher

public NativeCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, 
                CoverageOptions coverageOptions)

פרמטרים
device ITestDevice

coverageOptions CoverageOptions

שיטות ציבוריות

מחקCoverageMeasurements

public void deleteCoverageMeasurements ()

מוחק מדידות כיסוי מהמכשיר. ההתקן חייב להיות ב-adb root.

זורק
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

forceCoverageFlush

public void forceCoverageFlush ()

מאלץ שטיפה של נתוני כיסוי מקוריים מתהליכים הפועלים במכשיר. ההתקן חייב להיות ב-adb root.

זורק
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

resetCoverage

public void resetCoverage ()

מאפס מוני כיסוי מקוריים עבור תהליכים הפועלים במכשיר ומנקה מדידות כיסוי קיימות מהדיסק. ההתקן חייב להיות בשורש adb.

זורק
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

setRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

פרמטרים
runUtil IRunUtil