SimplePerfStatResultParser

public final class SimplePerfStatResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SimplePerfStatResultParser


Một lớp tiện ích để phân tích kết quả simpleperf.

Sẽ hữu ích khi thực hiện nhận kết quả kiểm tra

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

static SimplePerfResult parseRawOutput (String output)

Phương pháp tiện ích để phân tích nhiều dòng đầu ra Simpleperf

static parseSingleLine (String line)

Phương pháp tiện ích để phân tích một dòng kết quả đơn giản

Phương pháp công cộng

phân tích cú phápRawOutput

public static SimplePerfResult parseRawOutput (String output)

Phương pháp tiện ích để phân tích nhiều dòng đầu ra Simpleperf

Thông số
output String : nhiều dòng chuỗi

Trả lại
SimplePerfResult Đối tượng SimplePerfResult để chứa thông tin kết quả Simpleperf

phân tích cú phápSingleLine

public static  parseSingleLine (String line)

Phương pháp tiện ích để phân tích một dòng kết quả đơn giản

Thông số
line String : một dòng kết quả simpleperf

Trả lại
Danh sách Chuỗi chứa thông tin. Nếu độ dài bằng 0, không có đầu ra nào được phân tích cú pháp. Nếu độ dài là 1 thì đó là tổng thời gian. Nếu độ dài là 3, nó chứa số liệu (pos 0), điểm chuẩn (pos 1) và nhận xét (pos 2)